سریال مامور تحویل

سریال مامور تحویل

HD
1970

+12

0%

سئو یانگ مین بهعنوان یک راننده تاکسی کار میکند تا زندگی خود را تامین کند. او فقط ارواح را بهعنوان مسافران خود سوار و به کمک یک روح و یک پزشک اورژانس خواستههای آنها را برآورده میکند. کانگ جی هیون اتفاقی سوار تاکسی میشود و هیچ خاطرهای از زمان زنده بودنش ندارد. سئو یانگ مین و کانگ جی هیون با هم آرزوهای ارواح را از جمله تعقیب یک قاتل زنجیرهای برآورده میکنند. دو کیو جین یک پزشک معتاد به کار با ظاهری زیبا است. او نشانههایی از وقایع شوم را در اورژانس احساس میکند، جایی که مردم در موقعیتهای زندگی یا مرگ هستند.

... بیشتر