سریال ماموریت پس از مدرسه

سریال ماموریت پس از مدرسه

HD
1970

+3

0%

در کلاس دوم مقطع سوم دبیرستان، دانشآموزان باید برای آزمون ورودی خود سخت تلاش کنند اما با ظهور ناگهانی موجودات بیگانه در آسمان زمین، مسابقه بقا جدیتر از هر مسئله دیگری میشود. برای افزایش قدرت نظامی در کره، دولت اعلام میکند که تمام محصلین دانشگاهها و دبیرستانها به نیروهای نظامی تبدیل خواهند شد. در همین حین، دانشآموزان به دلیل شرایط پیشآمده بسیار گیج میشوند. آنها برای آزمون ورودی دانشگاه خود تلاش زیادی کردهاند، اما امسال این آزمونها برگزار نخواهند شد. در عوض همه دانشآموزان به سربازان ارتش ملحق میشوند. سرتیپ لی چون-هو و افسر کیم وون-بین به دبیرستان میآیند تا دانشآموزان را تعلم دهند. لی چون-هو فرد سختگیری است، اما به دانشآموزان خیلی اهمیت میدهد. پارک اون-یونگ معلم، کلاس دوم مقطع سوم، امنیت دانشآموزان را در اولویت قرار میدهد.

... بیشتر