انیمیشن ظاهر و باطن

انیمیشن ظاهر و باطن

HD
2023

+3

8.1

0%

داستان فیلم در مورد اریلی، یک دختر نوجوان است که همراه با خانوادهاش از شهر کوچکی به سان فرانسیسکو نقل مکان میکند. اما زمانی که رایلی با تغییرات زندگی مواجه میشود، احساسات داخلیاش نیز بهشدت تحتتأثیر قرار میگیرند. داخل مغز ریلی، پنج احساس اصلی به نامهای خوشی، ترس، خشم، ناراحتی و انزجار، به شکل شخصیتهایی زنده و جداگانه ظاهر میشوند و مسئولیت کنترل و مدیریت احساسات رایلی را بر عهده دارند. هنگامی که ریلی با تنشها و سختیهای زندگی جدیدش مواجه میشود، احساسات او درگیر ماجراجوییهایی میشوند که به تغییرات عمدهای در داخل و خارج رایلی میانجامد.

... بیشتر

افرودن به علاقه مندی